Участь у програмі

Участь у програмі

Крок 1

key-1 (2)

Крок 2

key-2 (2)

Крок 3

key-3

Крок 4

key-4

Крок 5

key-5 (2)

Положення
про Національний контактний пункт
Рамкової Програми Європейського Союзу
з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»
Національного педагогічного університету
ім. М.П.Драгоманова

 1. Загальні положення

1.1. Національний контактний пункт Рамкової Програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (далі – НКП) створений у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (далі - НПУ) на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1197.

1.2. Чинне положення регламентує порядок функціонування НКП, включаючи основні завдання, структуру та організацію роботи НКП.

1.3. Діяльність НКП в НПУ здійснюється з дотриманням стандартів та керівних принципів для системи НКП, затверджених Європейською Комісією (далі - ЄК) (Minimum standards and Guiding principles for setting up systems National Contact Points (NCP systems) under Horizon), чинного законодавства України, Статуту НПУ, наказів і розпоряджень ректора, проректора з наукової роботи, інших нормативних актів НПУ.

1.4. Свою діяльність НКП в НПУ здійснює у тісному зв’язку з іншими науковими та навчальними підрозділами НПУ, іншими вищими навчальними закладами та науковими установами України, з мережею національних контактних пунктів України та Європейського Союзу.

1.5. Рішення органів управління та керівництва НПУ є обов’язковими для співробітників НКП.

2. Завдання і функції НКП

2.1. Основними завданнями НКП є:

2.1.1. Інформування суб’єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності щодо програм ЄК у галузі досліджень та інновацій, а також щодо інших європейських програм, у тому числі щодо поточних та наступних конкурсів, умов участі, а також можливостей та умов подачі пропозицій.

2.1.2. Підвищення обізнаності громадськості з цілями Європейської спільноти щодо активізації участі у «Горизонт 2020» малих та середніх підприємств (далі – МСП), а також жінок та молоді.

2.1.3. Надання консультаційної допомоги щодо пошуку партнерів, вибору варіантів фінансування, організації належного управління, правових та фінансових аспектів, митних процедур тощо у поточних проектах, що реалізуються за участю українських учасників.

2.1.4. Організація навчальних семінарів для цільових груп (наукових установ, навчальних закладів, МСП, професійних та промислових організацій, жінок-науковців тощо), або ж за спеціальними темами стосовно актуальних проблем «Горизонт 2020» з питань їх компетенції.

2.2. НКП відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Поширює загальну та специфічну документацію щодо «Горизонт 2020», включаючи інформацію про умови участі, можливості та умови подачі проектів та формування бюджету проекту і звітування.

2.2.2. Організовує за допомогою ЄК за визначеним тематичним напрямом інформаційну та просвітницьку діяльність (інформаційні дні, семінари, конференції, бюлетені, веб-сайти, ярмарки тощо), зокрема, організовує курси та навчальні семінари для специфічних цільових груп (МСП, університети, підприємницькі організації, жінки-науковці) або на конкретні теми (правові аспекти, умови участі, дослідницькі та інноваційні сфери з декількома конкретними викликами та програмами, правила фінансування тощо).

2.2.3. Підтримує зв'язок з іншими НКП в Україні, тематичними НКП інших країн, а також з відповідними службами ЄК з тематичних питань участі в «Горизонт 2020».

2.2.4. Бере участь у заходах та проектах ЄК, які стосуються діяльності НКП (навчальні семінари, конференції, виставки, що організовуються базовими організаціями НКП, транснаціональні координаційні збори мереж НКП).

2.2.5. Здійснює моніторинг участі українських представників у програмі «Горизонт 2020» та інших європейських програмах.

2.2.6. Забезпечує підтримку веб-сайту з основною інформацією з питань програми «Горизонт 2020» відповідно до свого тематичного напряму.

2.2.7. Здійснює підготовку для надання органам державної влади аналітичних довідок та пропозицій з питань участі в європейських науково-технічних програмах і програмах у галузі досліджень й інновацій.

2.2.8. Координує свою діяльність та забезпечує мережевий обмін інформацією з іншими НКП та Національним координатором.

2.2.9. Вживає заходів щодо підвищення обізнаності стосовно:

−            інноваційної діяльності у рамках «Горизонт 2020», зокрема, з метою збільшення участі представників промисловості та МСП; міждисциплінарної сутності «Горизонт 2020», особливо, щодо

−            суспільних викликів;

−            цілей підвищення участі жінок у «Горизонт 2020», та зміцнення зв’язку між наукою та громадянським суспільством;

−            діяльності Спільного дослідницького центру для відповідних національних зацікавлених сторін – представників наукової спільноти, промисловості та органів влади.

2.3. НКП з метою організації своєї діяльності відповідно до свого тематичного напряму:

−          забезпечує підтримку профілю НКП на єдиному веб-сайті щодо основної інформації з питань «Горизонт 2020»;

−          забезпечує моніторинг участі українських учасників в «Горизонт 2020» та інших європейських програмах;

−          щорічно звітуєпро результати реалізації «Горизонт 2020» та подає пропозиції з питань участі в європейських науково-технічних програмах і програмах у галузі досліджень та інновацій.

 3. Організаційна структура НКП

3.1. НКП є структурним підрозділом НПУ імені М. П. Драгоманова. Безпосереднє керівництво НКП здійснює керівник НКП, який призначається та звільняється ректором НПУ за поданням проректора з наукової роботи. Директор НКП несе персональну відповідальність за виконання покладених на НКП завдань.

3.2. НКП з метою забезпечення своєї діяльності користується приміщеннями, обладнанням, меблями, інвентарем та іншим майном, переданим йому НПУ у користування відповідно до чинного законодавства.

3.3. Структура НКП, її кількісний склад та технічне оснащення визначаються, виходячи з характеру та обсягу робіт, а також функціональних задач, що покладені на неї, та затверджуються ректором університету.

3.4. Штатний розпис НКП затверджується ректором НПУ в установленому порядку.

3.5. Фінансове забезпечення діяльності НКП «Горизонт 2020» здійснюється за рахунок відповідних бюджетних програм МОН України та інших джерел, не заборонених законодавством України, та на основі кошторису, затвердженого ректором НПУ.

4. Результативність діяльності національного контактного пункту

4.1. НКП «Горизонт 2020» щорічно звітує перед Вченою радою НПУ та перед Міністерством освіти та науки України про виконання завдань та основних напрямків діяльності згідно з показниками, встановленими до критеріїв оцінки та рівня фінансування НКП у поточному році.

4.2. Критеріями оцінки НКП вважаються кількість наданих консультацій, проведених заходів, участі в заходах Національної мережі контактних пунктів, а також у міжнародних заходах, організованих ЄК, регулярність наповнення (оновлення) веб-ресурсу.

4.3. Показники діяльності НКП мають бути підтверджені наявністю електронного листування, оголошень про відповідні заходи тощо.

 5.Набрання чинності, внесення змін та доповнень до положення

5.1. Дане положення набирає чинності з моменту його затвердження наказом ректора НПУ.

5.2. Зміни та доповнення до цього положення здійснюються за наказом ректора НПУ.

5.3. Пропозиції щодо змін та доповнень до даного положення можуть бути внесені координатором НКП.

December 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
SCEGES

Наші контакти

Адреса: 01601, м.Київ, вул. Пирогова, 9

Тел./факс: +38 044 230 92 85
(пн - пт з 9:30 до 16:30)

E-mail: info_ncp@npu.edu.ua

Підписка